Báo cáo của Tổng thư ký về Hệ thống Thực phẩm của Liên Hợp Quốc

Báo cáo của Tổng thư ký về Hệ thống Thực phẩm của Liên Hợp Quốc
Báo cáo giải thích rằng để đưa các Mục tiêu Phát triển Bền vững trở lại từ bờ vực, sự chuyển đổi của Hệ thống Thực phẩm của chúng ta đóng một vai trò quan trọng và các mục tiêu của chúng phải được tích hợp vào các cuộc thảo luận, cam kết và mục tiêu chính sách quốc gia và toàn cầu.

Đang xem: Báo cáo của Tổng thư ký về Hệ thống Thực phẩm của Liên Hợp Quốc