Thử thách anh hùng thực phẩm - food hero challenge

Thử thách anh hùng thực phẩm - food hero challenge

Thử thách anh hùng ẩm thực là một sáng kiến ​​giáo dục dành cho học sinh và sinh viên. Thử thách hướng đến mục tiêu tạo tương tác và tác động nhận thức đối về người trẻ về mối quan hệ quan trọng giữa thực phẩm lành mạnh cho cơ thể và môi trường của chúng ta. Thế hệ trẻ chính là thế hệ có thể góp phần to lớn vào việc thay đổi nhận thức, hành vi và các sáng kiến, hành động cho hệ thống thực phẩm bền vững hơn! 

Cách thức tham gia

Đang xem: Thử thách anh hùng thực phẩm - food hero challenge

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.